biegły sądowy Piotr Starbała

własność intelektualna i przemysłowa

wieloletnie doświadczenie

szeroki zakres usług


Moja oferta

Piotr Starbała - Biegły Sądowy z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organów państwowych takich, jak: sądy powszechne, prokuratura, policja, komornicy, urzędy celne itp. a przede wszystkim twórców projektów wynalazczych chronionych prawem własności przemysłowej ( patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe), autorów utworów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi oraz właścicieli i menadżerów kierujących podmiotami gospodarczymi pragnę zaprezentować zakres mojej wiedzy specjalnej oraz przykładowe opinie, które już wykonałem, jako biegły w tym także, jako biegły sądowy i gotów jestem wykonywać dalsze w tym zakresie:

 • Opinia dotycząca ustalenia różnicy pomiędzy produkowanymi przez pozwanego wyrobami, a parametrami wyrobów objętych w zastrzeżeniach ochronnych wzoru użytkowego i wzoru zdobniczego ze szczególnym uwzględnieniem złożonych przez pozwanego pytań i zagadnień zawartych w piśmie procesowym, wykonana na zlecenie Sądu Okręgowego Wydział Gospodarczy w Warszawie
 • Opinia dotycząca ustalenia, czy produkowane przez pozwanego wyroby w swej postaci lub konstrukcji odpowiadają wyrobom produkowanym przez powoda i objętych prawami ochronnymi na wzór użytkowy i wzór zdobniczy oraz czy analiza wyrobów objętych pozwem pozwala na ujawnienie naśladownictwa w rozumieniu art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonana na zlecenie Sądu Okręgowego Wydział Gospodarczy w Warszawie
 • Opinia dotycząca ustalenia wysokości wynagrodzenia, które by przysługiwało powodowi za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów graficznych i zdjęć, wykonana na zlecenie Sądu Okręgowego Wydział Gospodarczy w Warszawie
 • Opinia z zakresu spraw o zakazie nieuczciwej konkurencji na okoliczność wykorzystania makiety czasopisma będącego własnością powoda przy wydawaniu przez pozwanego innego czasopisma, czym zostały naruszone przepisy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, wykonana na zlecenie Sądu Okręgowego Wydział Gospodarczy w Warszawie
 • Opinia dotycząca ustalenia wysokości zapłaty za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego zawierająca udzielenie odpowiedzi na pytania: czy zapłata ta winna być oparta na kalkulacji spodziewanych korzyści, czy podstawą kalkulacji winien być konkretny okres stosowania projektu wynalazczego, wykonana na zlecenie Sądu Okręgowego w Warszawie
 • Opinia dotycząca ustalenia podobieństwa wyrobu wprowadzonego do obrotu przez pozwanego z parametrami wyrobu chronionego prawami z rejestracji wzoru przemysłowego, wykonana na zlecenie Sądu Okręgowego w Warszawie
 • Opinia dotycząca udzielenie odpowiedzi na pytania: czy umowa o opracowanie utworu graficznego sporządzona została zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustalenia autorstwa prac graficznych, czy zostały naruszone prawa autorskie, wykonana na zlecenie Komendy Powiatowej Policji
 • Opinia dotycząca udzielenie odpowiedzi na pytania: dotyczące ustalenia praw autorstwa określonych prac graficznych, czy określony podmiot gospodarczy używając logo do oznaczenia swoich towarów narusza prawa autorskie określonego twórcy, wykonana na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Warszawie
 • Wyceny wartości prawa do używania znaku towarowego słowno-graficznego w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia autora tego znaku, wykonana na zlecenie podmiotu gospodarczego
 • Wyceny wartości znaku towarowego w celu ustalenia wniesienia go jako aportu do spółki kapitałowej, wykonana na zlecenie podmiotu gospodarczego
 • Opinia dotycząca ustalenia wysokości stosownego wynagrodzenia z tytułu reprodukcji utworu "X" dołączonego do czasopism "Y" nr 9 z dnia 2005r, "Z" nr 4 z 2006r należnych twórcom scenariusza i muzyki wykonana dla Sądu Okręgowego w Warszawie.
 • Opinia dotycząca odpowiedzi na pytanie, czy wyroby "X", "Y" i "Z" w prowadzone do obrotu przez pozwanego zgodne są ze wzorami przemysłowymi, do których prawa posiada powód wykonana dla Sądu Okręgowego w Olsztynie Wydział Gospodarczy.
 • Opinia dotycząca ustalenia należnego powodowi wynagrodzenia za wyrażenie zgody na wykorzystanie na potrzeby kampanii wyborczej do Sejmu RP w okręgu warszawskim utworu "X", którego współautorem tekstu i muzyki, oraz wykonawcą jest powód wykonana dla Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie.
 • Opinia dotycząca ustalenia, czy załączony projekt "X" stanowi utwór w rozumieniu Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a jeżeli tak, to czy ten utwór wykorzystany przez firmę "Y" czego dowodem są materiały w postaci plików: protokół odbioru końcowego projektu oraz zamówienie stanowi naruszenie praw autorskich. Jakie wynagrodzenie przysługuje uprawnionemu do utworu za wykorzystywanie bez jego zgody przez firmę "Y" tego utworu? wykonana na zlecenie podmiotu gospodarczego.
 • Opinia w przedmiocie oceny, naruszenia przez firmę "X" przysługującego firmie "Y" patentu na wynalazek, w szczególności na okoliczność tego, że produkty wprowadzone do obrotu przez firmę "X" pokazane na zdjęciach w akcie notarialnym Repertorium A numer inkorporują cechy objęte zastrzeżeniami patentowymi.
 • Wycena wartość majątkowych praw autorskich do projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
 • Wycena Wartość majątkowych praw autorskich do projektu pn."DOBUDOWA DRUGIEJ JEZDNI OBWODNICY MIASTA (...) W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ (...) WRAZ Z BUDOWĄ WIADUKTU NAD LINIĄ KOLEJOWĄ ORAZ BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ"
Informacje

Jeśli mają Państwo pytania proszę dzwonić pod numer:

+48 502 629 876

lub mogą Państwo skorzystać z wygodnego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Od 2003 roku bez przerwy jestem biegłym z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.

Moje kompetencje były i są niesustannie weryfikowane przez sądy powszechne przy każdej opinii, a wykonywałem ich w minionym okresie rocznie ok. 30

Sporządzałem opinie dla: Sądów Okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga, Sądu Okręgowego w Białymstoku, Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Sądu Okręgowego w Poznaniu, Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Okręgowego w Katowicach, i wielu innych.